GIỚI THIỆU PHÒNG CHUYÊN MÔN TỔNG HỢP
Ngày đăng: 01/07/2021  11:48
Mặc định Cỡ chữ

GIỚI THIỆU PHÒNG CHUYÊN MÔN TỔNG HỢP

I. Giới thiệu chung

        Phòng Chuyên môn tổng hợp là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk (Phân hiệu), chịu sự quản lý, điều hành của Giám đốc Phân hiệu và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị có liên quan trong Trường Đại học Luật Hà Nội.

        Phòng Chuyên môn tổng hợp tiền thân có tên là Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên theo Quyết định số 310/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk. Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Trường Đại học Luật Hà Nội Ban hành Quyết định số 2274/QĐ-ĐHLHN Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk đổi tên Phòng thành Phòng Chuyên môn tổng hợp.

        Phòng Chuyên môn tổng hợp có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Phân hiệu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực tuyển sinh, quản lý đào tạo, công tác sinh viên, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, phổ biến và giáo dục pháp luật, bảo đảm chất lượng đào tạo và khảo thí, thanh tra nội bộ, công nghệ thông tin và các chức năng khác do Giám đốc Phân hiệu phân công.

        Phòng Chuyên môn tổng hợp hiện có 07 viên chức, cụ thể:

TT

Họ tên

Chức danh/ Chức vụ

Học vị

  1.  

Nguyễn Văn Thọ

Giảng viên/ Phó Trưởng phòng

ThS Luật

  1.  

Trịnh Văn Tài

Giảng viên

ThS Luật

  1.  

Trần Thị Thùy Trang

Chuyên viên

ThS Luật

  1.  

Nguyễn Thanh Thảo

Chuyên viên

ThS Luật

  1.  

Hoàng Xuân Sự

Chuyên viên

ThS Luật

  1.  

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

Cử nhân

  1.  

Mai Hữu Hùng

Chuyên viên

Cử nhân

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Chuyên môn tổng hợp

        1. Soạn thảo, trình Giám đốc Phân hiệu ban hành theo thẩm quyền đối với quy định nội bộ, kế hoạch, văn bản hành chính trong các lĩnh vực tuyển sinh, quản lý đào tạo, công tác sinh viên, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, phổ biến và giáo dục pháp luật, bảo đảm chất lượng đào tạo và khảo thí, thanh tra nội bộ, công nghệ thông tin;

        2. Tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ trong các lĩnh vực tuyển sinh, quản lý đào tạo, công tác sinh viên, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, phổ biến và giáo dục pháp luật, bảo đảm chất lượng đào tạo và khảo thí, thanh tra nội bộ, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật, của Trường và phân cấp của Hiệu trưởng;

        3. Tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường để thực hiện thống nhất, hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trong các lĩnh vực tuyển sinh, quản lý đào tạo, công tác sinh viên, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, phổ biến và giáo dục pháp luật, bảo đảm chất lượng đào tạo và khảo thí, thanh tra nội bộ, công nghệ thông tin;

        4. Hướng dẫn, kiểm tra đối với các đơn vị thuộc Phân hiệu về nghiệp vụ trong các lĩnh vực tuyển sinh, quản lý đào tạo, công tác sinh viên, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, phổ biến và giáo dục pháp luật, bảo đảm chất lượng đào tạo và khảo thí, thanh tra nội bộ, công nghệ thông tin;

        5. Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Giám đốc Phân hiệu về các lĩnh vực tuyển sinh, quản lý đào tạo, công tác sinh viên, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, phổ biến và giáo dục pháp luật, bảo đảm chất lượng đào tạo và khảo thí, thanh tra nội bộ, công nghệ thông tin;

        6. Tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật, của Trường và của Phân hiệu;

        7. Quản lý nội bộ trong Phòng Chuyên môn tổng hợp;

        8. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Trường./.