GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG PHÂN HIỆU
Ngày đăng: 01/07/2021  12:27
Mặc định Cỡ chữ

GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG PHÂN HIỆU

I. Giới thiệu chung

Văn phòng Phân hiệu là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk (Phân hiệu), chịu sự quản lý, điều hành của Giám đốc Phân hiệu và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị có liên quan trong Trường Đại học Luật Hà Nội.

Văn phòng Phân hiệu có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Phân hiệu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực hành chính - tổng hợp, tổ chức nhân sự, tài chính - kế toán, quản lý tài sản, thông tin - thư viện, y tế trường học và các chức năng khác do Giám đốc Phân hiệu phân công.

Văn phòng hiện có 21 viên chức và người lao động, cụ thể:

Stt

Họ và tên

Chức danh/Chức vụ

Trình độ

I

Viên chức

 1.  

Trần Danh Phú

Giảng viên/Chánh Văn phòng

Thạc sĩ

 1.  

Tô Viết Vinh

Chuyên viên/Phó chánh Văn phòng

Thạc sĩ

 1.  

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Kế toán viên/Phó chánh Văn phòng

Thạc sĩ

 1.  

Thang Ngọc Dũng

Chuyên viên

Thạc sĩ

 1.  

Trần Thị Hường

Chuyên viên

Thạc sĩ

 1.  

Trần Thanh Tùng

Chuyên viên

Thạc sĩ

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Chuyên viên

Cử nhân

 1.  

Hồ Thị Quyên

Chuyên viên

Cử nhân

 1.  

Trịnh Thị Thu

Chuyên viên

Cử nhân

 1.  

Trần Hồng Anh

Kế toán viên

Cử nhân

 1.  

Nguyễn Thị Loan

Thư viện viên

Cử nhân

 1.  

Trần Thị Thu

Giáo viên

Thạc sĩ

 1.  

Hoàng Thị Thúy

Cán sự

Cử nhân

 1.  

Trần Trung Kiên

Lái xe

Cử nhân

 1.  

Phạm Đình Văn

Y sĩ

Cử nhân

II

Người lao động

 1.  

Phan Tiến Chính

Nhân viên điện nước

Cao đẳng nghề

 1.  

Nguyễn Tiến Hải

Bảo vệ

 

 1.  

Đinh Văn Tú

Bảo vệ

 

 1.  

Nguyễn Quang Định

Bảo vệ

 

 1.  

Đỗ Thị Lan

Tạp vụ

 

 1.  

Nguyễn Thị Tằm

Tạp vụ

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Phân hiệu

1. Soạn thảo, trình Giám đốc Phân hiệu ban hành theo thẩm quyền đối với quy định nội bộ, kế hoạch, văn bản hành chính trong các lĩnh vực hành chính - tổng hợp, tổ chức nhân sự, tài chính - kế toán, quản lý tài sản, thông tin - thư viện, y tế trường học;

2. Tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ trong các lĩnh vực hành chính - tổng hợp, tổ chức nhân sự, tài chính - kế toán, quản lý tài sản, thông tin - thư viện, y tế trường học theo quy định của pháp luật, của Trường và phân cấp của Hiệu trưởng;

3. Tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường để thực hiện thống nhất, hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trong các lĩnh vực hành chính - tổng hợp, tổ chức nhân sự, tài chính - kế toán, quản lý tài sản, thông tin - thư viện, y tế trường học;

4. Hướng dẫn, kiểm tra đối với các đơn vị thuộc Phân hiệu về nghiệp vụ trong các lĩnh vực hành chính - tổng hợp, tổ chức nhân sự, tài chính - kế toán, quản lý tài sản, thông tin - thư viện, y tế trường học;

5. Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Giám đốc Phân hiệu về các lĩnh vực hành chính - tổng hợp, tổ chức nhân sự, tài chính - kế toán, quản lý tài sản, thông tin - thư viện, y tế trường học;

6. Tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật, của Trường và của Phân hiệu;

7. Quản lý nội bộ trong Văn phòng Phân hiệu;

8. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Trường./.