GIỚI THIỆU CÁC KHOA THUỘC PHÂN HIỆU
Ngày đăng: 21/02/2023  12:43
Mặc định Cỡ chữ

GIỚI THIỆU CÁC KHOA THUỘC PHÂN HIỆU

I. Giới thiệu chung về khoa thuộc Phân hiệu

Khoa thuộc Phân hiệu là đơn vị chuyên môn trong cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk (Phân hiệu), chịu sự quản lý, điều hành của Giám đốc Phân hiệu và sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị có liên quan trong Trường Đại học Luật Hà Nội (Trường). Theo quy định của Quy chế Tổ chức và hoạt đông của Phân hiệu (được ban hành kèm theo Quyết định số 2274/QĐ-ĐHLHN ngày 30/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội); các Khoa thuộc Phân hiệu gồm: Khoa Đào tạo cơ bản và Khoa Đào tạo chuyên ngành.

Khoa Đào tạo cơ bản có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Phân hiệu thực hiện các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ thuộc phạm vi khối kiến thức giáo dục đại cương trong các chương trình đào tạo của Trường. Hiện nay, Khoa có 02 bộ môn (bộ môn Lý luận chính trị; bộ môn Ngoại ngữ, Tin học và Giáo dục thể chất); có 03 giảng viên cơ hữu và 03 giảng viên kiêm nhiệm:

Stt

Họ tên

Chức vụ/Chức danh

Học vị

1

Trịnh Thị Phương Oanh

Trưởng Khoa (Kiêm nhiệm), giảng viên chính

TS

2

Nguyễn Văn Khoa

Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị (Kiêm nhiệm), giảng viên chính

TS

3

Nguyễn Hải Anh

Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học - Giáo dục thể chất (Kiêm nhiệm), giảng viên

ThS

4

Nguyễn Thị Phương

Giảng viên Chủ nghĩa xã hội khoa học

ThS

5

Mã Thị Hạnh

Giảng viên Triết học

ThS

6

Lê Công Hải

Giảng viên Giáo dục thể chất

ThS

Khoa Đào tạo chuyên ngành có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Phân hiệu thực hiện các hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ và các hoạt động chuyên môn khác thuộc phạm vi khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong các chương trình đào tạo của Trường. Hiện nay Khoa có 03 bộ môn (Bộ môn Pháp luật Hành chính - Hình sự; Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế; Bộ môn Pháp luật Quốc tế); có 09 giảng viên cơ hữu và 02 giảng viên kiêm nhiệm.

Stt

Họ tên

Chức vụ/Chức danh

Học hàm/học vị

1

Nguyễn Văn Hương

Trưởng Khoa, GVCC

PGS.TS Luật học

 

Bộ môn Pháp luật Hành chính - Hình sự

  1.  

Nguyễn Văn Hương

Trưởng Bộ môn, GVCC

PGS.TS Luật học

  1.  

Dương Văn Qúy

Giảng viên Lý luận nhà nước và pháp luật

ThS. Luật học

  1.  

Dương Thị Thân Thương

Giảng viên Luật Hiến pháp

ThS. Luật học

  1.  

Lê Tiểu Vy

Giảng viên Luật Hiến pháp

ThS. Luật học

  1.  

Nguyễn Thị Thảo

Giảng viên Luật Hành chính

ThS. Luật học

  1.  

Hoàng Thị Hiền

Giảng viên Luật Tố tụng hình sự

ThS. Luật học

 

Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

1

Nguyễn Thị Yến

Trưởng bộ môn (kiêm nhiệm), GVC

TS. Luật học

2

Tô Duy Khâm

Giảng viên Luật Lao động

ThS. Luật học

3

Nguyễn Trịnh Ngọc Linh

Giảng viên Luật Đất đai

ThS. Luật học

4

Nguyễn Mai Vương

Giảng viên Luật Tố tụng dân sự

ThS. Luật học

 

Bộ môn Pháp luật Quốc tế

1

Nguyễn Thị Hồng Yến

Trưởng bộ môn (kiêm nhiệm), GVC

TS Luật học

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Khoa thuộc Phân hiệu

1. Tham gia xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, phát triển chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành theo phân công của Hiệu trưởng và Giám đốc Phân hiệu.

2. Phối hợp với Phòng Chuyên môn tổng hợp và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyển sinh, quảng bá tuyển sinh theo phân công và kế hoạch của Phân hiệu và của Trường.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo tại Phân hiệu theo kế hoạch chung của Trường; tham gia công tác xét công nhận tốt nghiệp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Khoa thuộc Phân hiệu.

4. Cử giảng viên có chuyên môn phù hợp tham gia biên soạn đề cương chi tiết các học phần trong lĩnh vực chuyên môn của Khoa thuộc Phân hiệu theo phân công hoặc kế hoạch của Trường, của Phân hiệu.

5. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn thuộc Trường và các bộ môn, tổ bộ môn trực thuộc cử giảng viên có chuyên môn phù hợp tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học; tham gia hướng dẫn, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học của người học; tham gia biên soạn ngân hàng đề thi của các học phần trong lĩnh vực chuyên môn của Khoa thuộc Phân hiệu theo quy định của pháp luật và của Trường.

6. Thực hiện công tác quản lý giảng viên, viên chức, người lao động của Khoa theo quy định và phân cấp của Hiệu trưởng và Giám đốc Phân hiệu; đề xuất với Giám đốc Phân hiệu trình Hiệu trưởng quyết định về các giải pháp, biện pháp phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng các chương trình, trình độ đào tạo, hệ đào tạo trong lĩnh vực chuyên môn của Khoa thuộc Phân hiệu; đề xuất với Giám đốc Phân hiệu trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách và phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ triển khai ký hợp đồng đối với giảng viên thỉnh giảng các chương trình đào tạo, trình độ đào tạo, hệ đào tạo tại Phân hiệu.

7. Tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo quy định của pháp luật, của Trường và phân cấp của Hiệu trưởng.

8. Tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch tổ chức và thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành về pháp luật tại Phân hiệu; chủ động tìm kiếm, khai thác các nguồn lực để thúc đẩy phát triển hoạt động khoa học và công nghệ của Khoa thuộc Phân hiệu.

9. Chủ trì tổ chức tại Phân hiệu các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học cấp Khoa trong lĩnh vực chuyên môn của Khoa thuộc Phân hiệu theo kế hoạch, quy định của Trường và phân cấp của Hiệu trưởng.

10. Đề xuất danh sách giảng viên làm công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập tại Phân hiệu theo quy định của pháp luật và của Trường.

11. Thực hiện công tác quản lý người học theo quy định của Trường và phân cấp của Hiệu trưởng và Giám đốc Phân hiệu gồm có: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho người học; đánh giá kết quả rèn luyện của người học; xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; học bổng cho người học và các công tác khác thuộc trách nhiệm quản lý của Khoa thuộc Phân hiệu; Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Trường và các đơn vị có liên quan thuộc Phân hiệu trong việc khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với người học thuộc trách nhiệm quản lý của Khoa thuộc Phân hiệu.

12. Quản lý nội bộ trong Khoa thuộc Phân hiệu.

13. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Khoa thuộc Phân hiệu và sự phân công của Giám đốc Phân hiệu.

14. Phân công, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với các Trưởng và Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa thuộc Phân hiệu.

15. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Trường.