CHI BỘ PHÂN HIỆU
Ngày đăng: 21/02/2023  12:49
Mặc định Cỡ chữ

CHI B PHÂN HIU

 

Chi bộ Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội. Chi bộ Phân hiệu lãnh đạo Phân hiệu và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Đảng ủy Trường.

Hiện nay Chi bộ Phân hiệu có 16 Đảng viên trong đó có: 01 Phó Bí thư và 01 Chi Ủy viên.

 

BAN CHI UỶ PHÂN HIỆU

1. Đ/c Nguyễn Hùng Vừa - Phó Bí thư Chi bộ

2. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chi Uỷ viên