CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐẠI HỌC LUẬT VĂN BẰNG 2 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC


Chương trình chi tiết ngành cử Nhân Luật

Đại học Luật Văn bằng 2
Hệ vừa làm vừa học

Thời gian Đào tạo: ? năm

Hệ đào tạo: Vừa làm vừa học

Hình thức Đào tạo: Tập trung & Trực tuyến

Thời gian học: T7 – CN

Bằng cấp: Cử Nhân Luật

Học phí: ???

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội được xây dựng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật; bước đầu có định hướng chuyên sâu, rèn luyên kỹ năng nghiên cứu và thực hành. sản phẩm của chương trình đào tạo là các cử nhân luật có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức, có kiến thức và năng lực để có thể nghiên cứu cũng như giải quyết được các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực pháp luật, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Chương trình chi tiết

Trình duyệt trên thiết bị của bạn không hỗ trợ đọc file Pdf. Xin vui lòng tải về để xem. Tải về